Metodinė medžiaga (e. knyga) >>

Metodinė medžiaga yra pirmasis projekto „Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms “ (TREE projektas) rezultatas.

Šioje knygoje knyga  pateikiama išsami apžvalga apie Europos ir nacionaliniu lygmeniu TREE projekto partnerių šalyse (Lietuva, Bulgarija, Nyderlandai, Estijoje)  įgyvendinamus žiedinės ekonomikos (ŽE) ir tvarumo veiksmus, ekologiško gyvenimo įgūdžius ir jų poveikį ekonomikai, taip pat apie švietimą darniam vystymuisi (ŠDV) ir jo skatinimą.

 

Mokymo programa

Projekte siekiama parengti mokymo kursą apie  žiedinę ekonomiką ir tvarumą, skirtą profesinio mokymo institucijų mokiniams, pasiūlant priemones, mokymo medžiagą, kursų modulius ir praktines veiklas, kurios būtų vykdomos klasėje, o taip pat pritaikomos kasdieniniame gyvenime.

Partneriai parengė mokymo programą, kurią sudarys dvi dalys. Pirmoje pateikiamos bendros temos, susijusios su tvarumu ir žiedine ekonomika, ir jų apžvalga, o antroje dalyje pateikta išsamesnė informacija apie tai, kaip tvarumas ir  žalioji transformacija arba dar vadinamas žaliasis perėjimas (nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės) veikia plastiko, medienos ir žemės ūkio maisto sektorius.

Pirmoji mokymo programos dalis  skirta profesinio mokymo mokinių ekologinio sąmoningumo ugdymui ir „žaliųjų įgpročių“ vystymui. Antroji programos dalis bus susijusi su konkrečių žinių ir „žaliųjų įgūdžių“ supratimui ugdyti bei pritaikymui darbo rinkai.

Mokymo kursai teikia profesijos mokyklų mokytojams mokymo medžiagą ir metodus, paruoštus naudoti pamokose.

Kursas patalpintas el. erdvėje,  integruojamas į mokyklų mokymo programą. Kursas grindžiamas „mikro mokymosi“ metodika ir susideda iš trumpų interaktyvių pamokų/informacijos pateikčių (15-20 min.), kurias lengvai gali į savo pamokas integruoti mokytojai ir įsisavinti besimokantieji.

 

Žiedinės ekonomikos ir tvarumo pamokų internetinė platforma >>

Platforma yra laisvai prieinama.

Platformoje pateikiamos trumpos pamokos apie Žiedinę ekonomiką ir tvarumą, pateikčių ir interaktyvių skaidrių formomis, praktinių veiklų aprašymai ir naudingi patarimai bei pasiūlymai projektiniam darbui.

Mokymo kursų platforma

Bendroji dalis: Žiedinė ekonomika; Švietimas darniam vystymuisi (ŠDV), tvarumas >>

Plastikas >>

Agro produktai >>

Mediena >>

Klausimynas: žinių vertinimas >>

Praktiniai užsiėmimai >>

 

Dalis platformos yra skirta įmonių, NVO ir švietimo įstaigų, kurios savo veikloje taiko ŽE ir tvarios plėtros praktiką, duomenų bazė.

Čia galite rasti organizacijų Lietuvoje, Bulgarijoje, Nyderlanduose aprašymus >>, pabrėžiančius, kokius žiedinės ir tvarios plėtros procesus, žiedinės ekonomikos principus, inovacijas organizacija taiko savo veikloje.

Renginiai >> ir veiklos partnerių šalyse,  susiję su žiedine ekonomika ar darniu vystymusi.

Mūsų projekto rezultatai laikomi apčiuopiamais kartu su parengta medžiaga, susijusia su projektu.

Rezultatai turi naujovių elementą, kuris prisideda prie bendro projekto tikslo, parodo galimą poveikį organizacijose (daugiausia profesinio mokymo, žaliųjų įmonių, nevyriausybinių organizacijų, kurios bendradarbiauja su švietimo įstaigomis) ir kiek įmanoma kituose sektoriuose (vidurinis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas) įvairiais lygiais (vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu), siekiant išnaudoti ir skleisti platesnei visuomenei.

Suteiktos Europos Komisijos dotacijos rezultatai yra reikšmingi kokybės ir kiekybės atžvilgiu. Visi projekto metu sukurti rezultatai yra nemokami, kurie skleidžia edukacinį tikslą.

Skip to content