Metodinė medžiaga yra pirmasis projekto „Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms “ (TREE projektas) rezultatas.

Šioje knygoje knyga pateikiama išsami apžvalga apie Europos ir nacionaliniu lygmeniu TREE projekto partnerių šalyse (Lietuva, Bulgarija, Nyderlandai)  įgyvendinamus žiedinės ekonomikos (ŽE) ir tvarumo veiksmus, ekologiško gyvenimo įgūdžius ir jų poveikį ekonomikai, taip pat apie švietimą tvariam vystymuisi (ŠTV) ir jo skatinimą.

1 skyriuje – įvade pateikiamas projekto aprašymas, tikslas, partneriai ir trumpi knygos skyrių aprašymai.

2 skyriuje „KAS YRA ŠVIETIMAS TVARIAM VYSTYMUISI?” siekiama apibrėžti švietimo tvariam vystymuisi sąvoką, parodyti, kaip ji kito per daugelį metų ir kaip ji gali ir turėtų būti skatinama profesinio mokymo centruose.

3 skyriuje „TVARUMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE PAGAL „TREE” TARPTAUTINĘ ATASKAITA” pateikiamos pagrindinės partnerių atliktų tarptautinių tyrimų išvados. Visų pirma joje siekiama parodyti, kokia yra šalių partnerių padėtis ŽE, ŠDV, ekologiško gyvenimo įgūdžių (arba žaliųjų įgūdžių) ir tvarumo srityse. Be to, joje apibendrinami srities tyrimų, kuriuose dalyvavo profesinio mokymo mokytojai, „žaliųjų” įmonių nariai ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo ir aplinkos apsaugos srityje, atstovai, rezultatai.

4 skyriuje – „ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ APIBRĖŽIMAS TREE PROJEKTE”  kalbama apie žaliuosius įgūdžius ir perėjimo prieš žiedinės ekonomikos poveikį darbo rinkai; apibrėžiama, kas, pasak TREE projekto partnerių, yra „žalieji įgūdžiai”, kodėl jie yra svarbūs ir kaip juos galima skatinti profesinio mokymo mokykloje. Skyriuje taip pat pateikiama projekto partnerių surinkta nacionalinė geroji patirtis ir analizė bei išvados, pateikiamos tarptautinėje ataskaitoje. Išsamiau aprašytą gerąją patirtį galima rasti metodinės medžiagos prieduose.

5 skyriuje „ŽIEDINĖS EKONOMIKOS POVEIKIS: NAUJOS DARBO GALIMYBĖS KVALIFIKUOTIEMS DARBUOTOJAMS” aptariamas perėjimo prie ekologiškesnės ir žiedinės ekonomikos poveikis darbo rinkai, daugiausia dėmesio skiriant šiems ekonomikos sektoriams: žemės ūkio maisto produktų, medienos ir plastiko. Šie sektoriai buvo pasirinkti dėl jų didelės svarbos spartinant ekologišką perėjimą.

6 SKYRIUS „PROJEKTINIO MOKYMO METODAIS GRINDŽIAMO MOKYMO METODIKA, SKIRTA MOKYTI ŠVIETIMO DARNIAM VYSTYMUISI ” IR 7 SKYRIUS „MIKRO MOKYMO METODIKA, SKIRTA MOKYTI ŠVIETIMO DARNIAM VYSTYMUISI”  susiję su mokymo metodikomis, kurios taikomos realizuojant TREE mokymo programą, t. y. antrąjį TREE projekto rezultatą. Išsamiai aprašoma tiek projektinio mokymo metodais grindžiamo mokymo metodika, tiek mikro mokymo metodika ir pateikiami jų taikymo pavyzdžiai.

 

Skip to content