Metoodiline materjal on esimene tulemus projektist “Mikro- ja projektipõhine õppeprogramm tsirkulaarmajanduse ja keskkonnateadlikkuse õpetamiseks kutsehariduses (TREE projekt).

Selle eesmärk on anda lugejale põhjalik ülevaade ringmajandusest ja nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil rakendatud kestlikkusemeetmetest, keskkonnahoidlikest oskustest ja nende mõjust majandusele ning säästvat arengut toetavast haridusest ja selle edendamisest.

2. peatükk: MIS ON SÄÄSTVAT ARENGUT TOETAV HARIDUS (ESD) eesmärk on määratleda ESD mõiste, näidates, kuidas see on aastate jooksul arenenud ning kuidas seda saab ja tuleks edendada kutsehariduskeskustes.

3. peatükk: JÄTKUSUUTLIKKUS: VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED ELIS VASTAVALT TREE RIIKIDEVAHELISELE ARUANDELE sisaldab partnerite poolt läbi viidud riikidevaheliste uuringute peamisi tulemusi. Eelkõige on selle eesmärk näidata partnerriikide tehnika taset kesk- ja reproduktiivtervise ning sotsiaal- ja sotsiaalvaldkonna, roheliste oskuste ja kestlikkuse valdkonnas. Lisaks võtab see kokku väliuuringute tulemused, milles osalesid kutsehariduse ja -koolituse õpetajad, roheliste ettevõtete liikmed ning hariduse ja keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

4. peatükk: “ROHELISTE” OSKUSTE MÄÄRATLUS TREE PROJEKTIS ja 5. PEATÜKK: RINGMAJANDUSE MÕJUD: UUED TÖÖVÕIMALUSED ROHELISTELE OSKUSTÖÖLISTELE käsitlevad vastavalt rohelisi oskusi ja rohepöörde mõju tööturule. Täpsemalt määratletakse 4. peatükis, millised on “rohelised oskused” vastavalt TREE projekti partneritele, miks need on olulised ja kuidas neid saab kutsehariduses ja -koolituses edendada. Peatükk sisaldab ka projektipartnerite kogutud riiklikke ja rahvusvahelisi häid tavasid. Täiendavaid häid tavasid võib leida metodoloogilise materjali lisadena.5. peatükis käsitletakse rohelisemale ringmajandusele ülemineku mõju tööturule, keskendudes järgmistele majandussektoritele: põllumajanduslik toidutööstus, puit ja plast. Need sektorid valiti välja nende suure tähtsuse tõttu rohepöörde kiirendamisel.

6. peatükk: PROJEKTIPÕHINE ÕPPEMETOODIKA SÄÄSTVA ARENGU ALASE HARIDUSE ÕPETAMISEKS ja 7. PEATÜKK: MIKROÕPPE METOODIKA SÄÄSTVA ARENGU HARIDUSE ÕPETAMISEKS on seotud TREE koolitusprogrammi raames rakendatavate õpetamismetoodikatega ehk projekti TREE teise tulemusega. Nii projektipõhist õppemetoodikat kui ka mikroõppe metoodikat kirjeldatakse üksikasjalikult ja tuuakse näiteid nende rakendatavuse kohta.

 

 

Skip to content